درصورت ثبت سفارش و درخواست جهت دریافت سرویس فاکتور قبل از تحویل سرویس پرداخت میگردد.

درصورت انصراف از دریافت سرویس هزینه خسارت کسر میگردد و باقی مانده به حساب مشترک باز میگردد.

هرگونه تغییر و یا مشکلی درمورد سرویس و مشکلات فنی باید باشرکت و کارشناسان فنی هماهنگ گردد.

کلیه خدمات وپشتیبانی فقط باتلفن های مستقیم شرکت صورت میگردد.

تمامی محتویات سایت متعلق به پیشگام طرح می باشد